Dint’a ‘stu core tengo sul’a tte te voglio bene ma me faie suffrì te voglio bene ma me faie ‘mpazzì me guarde e ride e nun rispiro cchiù si troppo bella e ‘o ssaie pure tu e si te guarde n’ato io me ne moro e si tu guarde a n’ato nu’ campo cchiù te chiammo e nun rispunne te cerco e nun ce staie te prego e tu nun vuo’ nun me vuo’ di’ maie sì

(‘A gelusia, parole di Silvio B.)